Telegram Bot Geliştirme yazı serimizin başlarında, ilk Telegram botumuzu oluşturmuştuk{.rank-math-link} ve botumuza gönderilen mesajları almıştık{.rank-math-link}. Şimdi sırada botumuz aracılığı ile mesaj göndermekte. Hadi başlayalım o zaman!

SendMessage Kullanımı

İstekleri göndermek için SendMessage kullanıyoruz. İsteğin yapılacağı URL aşağıdaki hâli alıyor.

https://api.telegram.org/bot<token>/sendMessage?chat_id=<chat_id>&text=Merhaba, Dünya!

Kabaca belirtirsek eğer; chat_id mesajın gönderileceği kişi, grup ya da kanalın ID adresini, text ise gönderilecek yazıyı simgeliyor.

</figure>

Diğer argümanlar, argüman tipleri ve açıklamaları aşağıda belirtilmiştir.

Argüman Listesi

chat_id

Mesajın gönderileceği sohbetin ID numarası ya da kullanıcı adı.
Not: Kullanıcı adları @username şeklindedir, sadece kanallar için.

Tip: Integer veya String

text

Gönderilen mesajın içeriği. Düz metin olabileceği gibi HTML veya Markdown içerebilir.

Tip: Text

parse_mode

Gönderilecek metin eğer HTML veya Markdown içeriyorsa burada tipini belirtmeniz gerekiyor.

Tip: HTML veya Markdown

disable_web_page_preview

Gönderilecek metin eğer link içeriyorsa, link ön izlemesi yapılıp yapılmayacağını belirtir.

Tip: Boolean

reply_to_message_id

Gönderilecek metin eğer bir yanıtsa, yanıtlanan mesajın ID numarasını içerir.

Tip: Integer

reply_markup

Ek arayüz seçenekleri içerir. Satır için klavye, özel yanıt klavyesi, yanıt klavyesini kaldırma ve kullanıcıdan yanıt almaya zorlama gibi özellikleri belirtir.

Tip: InlineKeyboardMarkup veya ReplyKeyboardMarkup veya ReplyKeyboardRemove veya ForceReply

Son Örnek

Argümanlar yukarıda tanımlandığı gibidir. Gelin, mesajın bir kısmını HTML ile kalın fontlu olacak biçimde bir mesaj gönderelim.

https://api.telegram.org/bot<token>/sendMessage?chat_id=<sohbet_numara>&parse_mode=HTML&text=Merhaba, <b>Peptr.Net!</b>

Sonraki yazıda reply_markup argümanı ile satır içi klavye gibi özellikleri test edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın!

Serinin Önceki Dersleri

</figure>

</figure>